Main Article Content

Abstract

The article is devoted to the problem of searching for new scientific, theoretical and methodological foundations of Karakalpak Literary Study. Taking into account the achievements of Karakalpak Literary Study in the research of the national art of words on a scientific basis, the author comesto the conclusion that it is necessary to conduct fundamental research in such areas, as the individual style of writer; the image of the author in a literary work; the position of the author in a literary work; the history of a particular literary work; historical evolution of national prose; artistic psychology in Karakalpak Literature; plot directions, motives, system of images, genesis and tipology of same genres of national literature, genre and stylistic studies in Karakalpak Literature and etc.

Keywords

Literary Study fundamental research Karakalpak Literature textology poetry prose

Article Details

How to Cite
Bayniyazova Tazagul Kirkbaevna. (2024). Search for New Scientific, Theoretical and Methodological Foundations of Karakalpak Literary Study . Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 5(1), 26-33. Retrieved from https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/1417

References

 1. 1. Abdiev A. Ilimiy fantastika máseleleri (Science fiction issues). Nukus, 2015. - 96 p.
 2. 2. Akademicheskie shkolı v russkom literaturovedenii. Otv. ed. Nikolaev. Moscow: Nauka, 1976. – 516 p.
 3. 3. Akhmetov S. Ádebiyattanıw terminleriniń qısqasha sózligi (A brief dictionary of literary terms). Nukus: Karakalpakstan, 1972. - 148 p.
 4. 4. Akhmetov S. Ullı Watandarlıq urısqa shekemgi dáwirde qaraqalpaq sovet poeziyası. Nukus: KMB, 1959. – 124 p.; Qaraqalpaq sovet poeziyası tariyxınıń ocherkleri. Nukus: KMB, 1961. – 292 p.; Karakalpak Soviet poetry. Nokis: Karakalpakstan, 1988. - 404 p.
 5. 5. Allambergenova P. Tradicii Maktumkuli v karakalpakskoy literature (Traditions of Maktumkuli and Karakalpak literature). Nukus, 1999. – 20 p.
 6. 6. Barsht K.A. Russkoe literaturovedenie XX veka: Uchebnoe posobie. V 2-x ch. Ch.1. - SPb: RGPU im. A.I. Hertsena, 1997. - 336 p.
 7. 7. Bayniyazov K., Bayniyazova T. Berdaq shıǵarmaları tekstologiyalıq tallawdı talap etedi (Berdak's works require textological analysis). The bulletin of KkB AS UzR, No. 3 2008, p. 92-95.
 8. 8. Begmuratova G. Mustaqillik davri qoraqalpoq romanlarida fol'klorizmlar (Folklorisms in Karakalpak novels of the period of independence). Abs. Diss. DSc. Philol. sc. Nukus, 2019. - 52 p.
 9. 9. Bekbergenova Z. Qoraqalpoq romanlarida badiiy nutq poetikasi (1980-2010) (Poetics of artistic speech in Karakalpak novels (1980-2010)). Abs. Diss. DSc. Philol. sc. Nukus, 201. 76 p.
 10. 10. Borev Yu. Iskusstvo interpretacii i ocenki. Moscow: Sovetsky pisatel, 1981. - 399 p.
 11. 11. Dabylov P. Qoraqalpoq she'riyatida lirik qahramon obrazining yaratilish xususiyatlari (T.Matmuratov va K.Raxmanov she'riyati misolida) (Features of the creation of a lyrical character in Karakalpak poetry (on the example of the poetry of T. Matmuratov and K. Rakhmanov)). Abstract diss. Phd. phil.sc. Nukus, 2019, p. 54.
 12. 12. Davletov B. Tvorcheskiy put’ poeta Kazy Maulika (Jizn’ i tvorchestvo, ideyno-tematicheskie i janrovye osobennosti liriki. Textology). Abstract diss. cand. philol.sc. Nukus, 2001. – 22 p.
 13. 13. Dosymbetova A. Shaw'dirboy Seyitov lirikasida badiiy shakl (an'anaviy va yangi shakllar uyg'unligi, ifoda usullari, erkin she'rlarning shakliy xususiyatlari) (Artistic form in Shawdirboy Seyitov's lyrics (harmony of traditional and new forms, methods of expression, formal features of free poems)) Abstract diss. Cand. Phil. Sc. Nukus, 2008. - 22 p.
 14. 14. Educational-methodological complex on the module " Zamonaviy adabiyotshunoslikning nazariy-metodologik asoslari (Theoretical-methodological foundations of modern literary studies)". Compiled by: B.N. Karimov. Tashkent, 2016. p. http://tdutau-markaz.uz/wp-content/uploads/Zamonaviy-adabiyoshunosliking-nazariy-metodologik-asoslari.pdf
 15. 15. Kurbanbaev B. Berdak and Uzbek literature. Nukus: Karakalpakstan, 1986. - 164 p.
 16. 16. https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/adabiyotshunoslikning-yangi-endsei/?imlo=k
 17. 17. Ivanov A.V. Uchebnoe posobie po izucheniyu literaturovedcheskih metodologii XX veka (psixoanaliticheskaya kritika, strukturalizm, strukturno-semioticheskiy metod, mifologicheskaya kritika). Mogilev, 1998. - 20 p.
 18. 18. Kalimbetov B. Lirika Ajiniyaza (v aspekte poeticheskogo masterstva). 1982.
 19. 19. Kamalov K. Qaraqalpaq ádebiyatında socialistlik realizmniń payda bolıwı hám rawajlanıwı haqkında. / Kárўan bası. (It is about the emergence of socialist realism in Karakalpak literature. / Head of the Caravan). Nukus: Karakalpakstan, 1983. - 108 p.
 20. 20. Kaskabasov S.A. Kratkaya charakteristika sovremennogo sostoyaniya tendentsii razvitiya, prioritynye napravleniya mirovogo literaturovedeniya (Brief description of the current state of development trends, priority areas of world literary studies). http://nblib.library.kz/elib/library.kz/journal/KASKABASOV.....20111..pdf
 21. 21. Khayrullin R.Z. Problemy izucheniya kursa "Literatura rodstvennyx (Turkskikh) narodov" v vuze. // Vestnik TGGPU 2009, No. 1 (16).
 22. 22. Khamidova A. I.YUsupov tvorchestvosı hám Evropa ádebiyatı. (ádebiy baylanıslar xam ádebiy tásirler máselesi) (I. Yusupov’s creation and European literature. (the issue of literary relations and literary influences)): candidate. diss. - Nukus 1999. -22 p.
 23. 23. Kultisheva O. Perspektivy sovremennogo literaturovedeniya. // Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy: Materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Prospects of modern literary criticism. // Culture, Science, education: problems and prospects: Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference) (Nizhnevartovsk, February 8, 2013) / Ed. A.V. Korichko. — Nizhnevartovsk: Publ. house Nizhnevart., 2013. P. III.— 187s., p.113.
 24. 24. Kurambaev K. Inonatsionalnyy poeticheskiy opyt i ego role v razvitii natsionalnyx literatur (na material Turkmenskoy, Uzbekskoy i Karakalpakskoi poezii). Abstract ... Ph.D. Philol. science Ashgabat: 1992. – 72 p.
 25. 25. Kurbanbaev B. Berdaq hám ózbek ádebiyatı (Berdak and Uzbek literature). Nókis: Qaraqalpaqstan, 1986. – 164 b.
 26. 26. Loskutnikova M.B. Russkoe literaturovedenie XVIII-XIX vekov: Istoki, razvitie, formirovanie metodologiiy: ucheb. posobie / M.B. Loskutnikova. — M.: Flinta: Nauka, 2009. — 352 p.
 27. 27. Maksetova J. Poeticheskoe masterstvo Ibragima Yusupova. Abstract dis. cand. Philol. Sc. Tashkent, 1992. - 20 p.
 28. 28. Mambetov K. Ibrayim Yusupov poemalarining janriy xususiyatlari (Genre characteristics of Ibrayim Yusupov's poems). Abs. Diss. PhD . Phil. sc. Nukus, 2019. 54 p.
 29. 29. Murtazaev A. Masterstvo Berdakha. Abstract dis. Dr. Philol. Sc. Nukus, 1993. – 38 p.
 30. 30. Nurmukhamedov M. Vliyanie russkoy literaturı na razvitie karakalpakskoy literaturı (Influence of Russian literature and development of Karakalpak literature). Abstract diss. Cand. Philol. Sc. Moscow, 1953. – 16 p.
 31. 31. Nurmukhamedov M. Karakalpakskaya poeziya (Kratkiy ocherk). Tashkent: Fan, 1977. – 32 p.
 32. 32. Pakhratdinov D.Yu. I.YUsupov dóretiwshiliginde Shıǵıs klassikleri dástúrleri (ádebiy baylanıslar hám tásirler) (Programs of Shygys classics under the guidance of I. Yusupov (literary connections and influences)). Abst. Cand. diss. - Nokis, 2001. - 19 p.
 33. 33. Smagulov J. Qazaq ádebiyattanıwı tariyxı (Kazakh literary history). Almaty: Kazakh University, 1999.
 34. 34. Turdibaev K. Ǵárezsizlik dáwirindegi qaraqalpaq poeziyası (Karakalpak poetry during the impartiality). Nukus: Karakalpakstan, 2011. - 174 p.
 35. 35. Valikhojhaev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi (X-XIX asrlar) (History of Uzbek literary studies (X-XIX centuries)). Tashkent: Uzbekistan, 1993. - 191 p.
 36. 36. Yusupov I. Xalıq shayırı Abbaz Dabılov. Qaraqalpaq ádebiyatı hám iskusstvosı (Folk poet Abbaz Dabylov. Karakalpak literature and arts), No. 6, 1957.
 37. 37. Zakirzyanov A. Osnovnye napravleniya razvitiya sovremennogo tatarskogo literaturovedeniya. (kon. XX - nach. XXI v.) Kazan: Ikhlas, 2011. - 320 p.